14.02.2020Lider 09 (Sergach) - Krasnye Krylya 09 (Nizhny Novgorod) - 5:6 (4:0; 1:2; 4:0 )

Протокол добавил/вносил изменения:
3701382 22.02.2020 12:20 nata2009
3701382 29.02.2020 11:37 nata2009
3701382 29.02.2020 11:38 nata2009(оригинальный протокол)
3701382 03.03.2020 14:30 nata2009(оригинальный протокол)